باتشکر از خرید شما

 

tik icon - تشکر از خرید شماسفارش شما با موفقیت ثبت شد

 

uplay two factor authenticatin - تشکر از خرید شما

error icon - تشکر از خرید شما توجه: لطفا در صورت روشن بودن تایید دو مرحله ای یوپلی (Two Step Verification)

حتما تایید دو مرحله ای یوپلی خود را خاموش کنید 

 

آموزش خاموش کردن تایید دو مرحله ای یوپلی